รายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 1 (ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2567) ลูกค้าที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องทำการยืนยันข้อมูล และตอบรับการรับรางวัลผ่านช่องทาง Umay+ Application ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ทั้งนี้หากลูกค้าไม่ทำรายการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล