สมัครบัตรกดเงินสด
สมัครบัตรกดเงินสด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เอกสารการสมัครสินเชื่อหมุนเวียน (บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส และ บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์)

แบบฟอร์มใบสมัครสัญญาสินเชื่อหมุนเวียน

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล

หนังสือให้ความยินยอมในการนำส่งข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทข้อมูลเครดิต

แบบฟอร์มหนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร

คู่มือการใช้บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ

ตัวอย่างการกรอกใบสมัครสัญญาสินเชื่อหมุนเวียน

ตัวอย่างการกรอกหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล

การชำระเงิน

แบบฟอร์มการชำระเงิน

อื่นๆ

แบบฟอร์มแจ้งเตือนให้นำข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาสินเชื่อหมุนเวียน