บริการใบแจ้งยอดบัญชีและหนังสือแจ้งข้อมูลเครดิตฯ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Statement/e-NCB Letter)
บริการใบแจ้งยอดบัญชีและหนังสือแจ้ง
ข้อมูลเครดิตฯทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Statement/e-NCB Letter)

ท่านสามารถสมัครใช้บริการใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Statement) และหนังสือแจ้งข้อมูลเครดิตฯทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-NCB Letter) ได้แล้ววันนี้ โดยทำรายการผ่าน Umay+ Application หรือ Umay+ LINE Connect

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ e-NCB Letter และ/หรือ e-Statement
(บริการรับหนังสือแจ้งข้อมูลเครดิตที่รายงานบริษัทข้อมูลเครดิตทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ใบแจ้งยอดบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์)


เงื่อนไขทั่วไปของการให้บริการ e-NCB Letter และ/หรือ e-Statement

1. ผู้ใช้บริการตกลงสมัครใช้บริการรับหนังสือแจ้งข้อมูลเครดิตที่รายงานบริษัทข้อมูลเครดิตทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-NCB Letter) และ/หรือ ใบแจ้งยอดบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Statement) (“บริการ”) โดยข้อมูลเครดิตที่รายงานบริษัทข้อมูลเครดิต และ/หรือ ข้อมูลใบแจ้งยอดบัญชี จะถูกจัดส่งไป (E-mail) และ/หรือ Umay+ Application ตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด

2. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะเปลี่ยนแปลง E-mail address ที่ใช้ในการรับหนังสือแจ้งข้อมูลเครดิตที่รายงานบริษัทข้อมูลเครดิต และ/หรือ ใบแจ้งยอดบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า โดยผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสาขาของบริษัทฯ ทั่วประเทศหรือติดต่อสอบถามข้อมูลฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2695-0000 เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูล

3. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์ที่จะยกเลิกการใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสาขาของบริษัทฯ ทั่วประเทศ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2695-0000

4. บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือแจ้งข้อมูลเครดิตที่รายงานบริษัทข้อมูลเครดิต และ/หรือ ใบแจ้งยอดบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ใช้บริการที่ได้สมัครใช้บริการไว้ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ตามที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ ซึ่งจะจัดส่งในรูปแบบของ PDF File ที่มีการเข้ารหัสไว้ ผู้ใช้บริการสามารถเรียกดูหนังสือแจ้งข้อมูลเครดิตที่รายงานบริษัทข้อมูลเครดิต และ/หรือ ใบแจ้งยอดบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยการใส่รหัส (Password) 9 หลัก ในรูปแบบวันเดือนปี พ.ศ. เกิดของผู้ใช้บริการ (ddMmmyyyy) โดยจะจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้บริการภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

5. บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือแจ้งข้อมูลเครดิตที่รายงานบริษัทข้อมูลเครดิต และ/หรือ ใบแจ้งยอดบัญชี ให้แก่ผู้ใช้บริการผ่านทาง Umay+ Application โดยผู้ใช้บริการสามารถเรียกดูรายการใบแจ้งยอดบัญชีย้อนหลังผ่านทาง Umay+ Application ได้ภายในระยะเวลา 3 เดือน

6. เมื่อบริษัทฯ ได้ส่งหนังสือแจ้งข้อมูลเครดิตที่รายงานบริษัทข้อมูลเครดิต และ/หรือ ใบแจ้งยอดบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง E-mail และ/หรือ ทาง Umay+ Application แล้ว ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับหนังสือแจ้งข้อมูลเครดิตที่รายงานบริษัทข้อมูลเครดิต และ/หรือ ใบแจ้งยอดบัญชีจากบริษัทฯ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวนี้ โดยบริษัทฯ ไม่ต้องส่งหนังสือแจ้งข้อมูลเครดิตที่รายงานบริษัทข้อมูลเครดิต และ/หรือ ใบแจ้งยอดบัญชีทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ใช้บริการอีก ทั้งนี้กรณีบริษัทฯ ไม่สามารถส่งหนังสือแจ้งข้อมูลเครดิตที่รายงานบริษัทข้อมูลเครดิต และ/หรือ ใบแจ้งยอดบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง E-mail และ/หรือ ทาง Umay+ Application ให้กับผู้ใช้บริการได้ บริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งข้อมูลเครดิตที่รายงานบริษัทข้อมูลเครดิต และ/หรือ ใบแจ้งยอดบัญชีทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ใช้บริการ

7. หากผู้ใช้บริการเห็นว่าหนังสือแจ้งข้อมูลเครดิตที่รายงานบริษัทข้อมูลเครดิต มีข้อมูลใดไม่ถูกต้อง ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบหรือขอแก้ไขข้อมูล โดยผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสาขาของบริษัทฯ ทั่วประเทศ หรือฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2695-0000

8. หากผู้ใช้บริการเห็นว่ารายการที่แสดงบนใบแจ้งยอดบัญชีไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งกลับบริษัทฯ ภายใน 10 วันนับจากวันที่ได้รับใบแจ้งยอดบัญชีในรอบนั้น ๆ โดยผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสาขาของบริษัทฯ ทั่วประเทศ หรือฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2695-0000

9. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หากเกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจากความผิดพลาดหรือการกระทำโดยประมาทของผู้ใช้บริการเอง

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการเพื่อความปลอดภัย อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะพิจารณา และดำเนินการด้วยความเหมาะสม

11. การสมัครใช้บริการใบแจ้งยอดบัญชีแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีผลใช้บังคับกับสัญญาสินเชื่อหมุนเวียนที่เป็นชื่อ-นามสกุลของผู้ใช้บริการที่มีอยู่กับบริษัทฯ

12. การสมัครใช้บริการหนังสือแจ้งข้อมูลเครดิตที่รายงานบริษัทข้อมูลเครดิตแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีผลใช้บังคับกับสัญญาสินเชื่อทุกประเภทที่เป็นชื่อ-นามสกุลของผู้ใช้บริการที่มีอยู่กับบริษัทฯ