สมัครบัตรกดเงินสด
สมัครบัตรกดเงินสด

บริการใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Statement)

ท่านสามารถสมัครใช้บริการใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Statement) ได้แล้ววันนี้ โดยทำรายการผ่าน Umay+ Mobile Application หรือ Umay+ LINE Connect

ขั้นตอนการทำรายการผ่าน Umay+ Mobile Application

 • 1) Log-in เข้าสู่ Umay+ Mobile Application
 • 2) จากนั้นคลิกเลือกเมนู “E-Statement”
 • 3) กดยอมรับเงื่อนไขการใช้งานฯ และทำการยืนยัน E-mail ที่ต้องการใช้รับ E-Statement
 • 4) กรอกรหัส OTP ที่ได้จาก SMS แล้วกดยืนยัน
 • 5) และทำการยืนยัน E-mail ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

ขั้นตอนการทำรายการผ่าน Umay+ LINE Connect

 • 1) เข้าใช้งาน Umay+ LINE Connect
 • 2) จากนั้นคลิกเลือกเมนู “บริการลูกค้าปัจจุบัน” ที่หน้า Line Chat
 • 3) คลิกเลือก “บริการ E-Statement”
 • 4) กดยอมรับเงื่อนไขการใช้งานฯ และทำการยืนยัน E-mail ที่ต้องการใช้รับ E-Statement
 • 5) กรอกรหัส OTP ที่ได้จาก SMS แล้วกดยืนยัน
 • 6) และทำการยืนยัน E-mail ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ E-Statement

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ E-Statement
(บริการรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล)
เงื่อนไขทั่วไปของการให้บริการ E-Statement

1. ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการใบแจ้งยอดบัญชีแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Statement) (“บริการ”) ผ่านช่องทาง Umay+ Mobile Application และ Umay+ LINE Connect

2. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะเปลี่ยนแปลง e-mail address ที่ใช้ในการรับใบแจ้งยอดบัญชี ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสาขาของบริษัทฯทั่วประเทศ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2695-0000 เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูล

3. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์ที่จะยกเลิกการใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสาขาของบริษัทฯทั่วประเทศ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2695-0000

4. บริษัทฯจะจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชี ให้แก่ผู้ใช้บริการที่ได้สมัครใช้บริการไว้ ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ ซึ่งจะจัดส่งในรูปแบบของ PDF File ที่มีการเข้ารหัสไว้ ผู้ใช้บริการสามารถเรียกดูใบแจ้งยอดบัญชีได้โดยการใส่รหัส (Password) 9 หลัก ในรูปแบบวันเดือนปีพ.ศ. เกิดของผู้ใช้บริการ (ddMmmyyyy) โดยจะจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้บริการก่อนวันครบกำหนดชำระล่วงหน้า

5. เมื่อบริษัทฯได้ส่งใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ทาง e-mail แล้ว ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับใบแจ้งยอดบัญชีจากบริษัทฯ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวนี้ โดยบริษัทฯไม่ต้องส่งใบแจ้งยอดบัญชีทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ใช้บริการอีก

6. หากรายการไม่ถูกต้องกรุณาแจ้งกลับบริษัทฯภายใน 10 วันนับจากวันที่ได้รับใบแจ้งยอดบัญชีในรอบนั้น ๆ โดยผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสาขาของบริษัทฯทั่วประเทศ หรือฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2695-0000

7. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ หากเกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกิดจากความผิดพลาด หรือ การกระทำโดยประมาทของผู้ใช้บริการเอง

8. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนด และเงื่อนไขในการให้บริการ เพื่อความปลอดภัย อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะพิจารณาและดำเนินการด้วยความเหมาะสม