กรุณาเลือกรายได้ประจำต่อเดือน
7,000 – 19,999 บาท
20,000 บาทขึ้นไป
ระบุจำนวนเงินที่เบิกถอน (บาท)

100

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

ระบุจำนวนวัน

1

75

145

220

290

365

ผลการคำนวณ
จำนวนเงินที่เบิกถอน
100
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินต่อปี
0
รวมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
0 บาท

1. วิธีคำนวณดอกเบี้ย
เงินต้นคงเหลือ x ดอกเบี้ย15% x จำนวนวันในแต่ละรอบบัญชี * ÷ 365 วัน
2. วิธีคำนวณค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน
เงินต้นคงเหลือ x ค่าธรรมเนียมฯ 10% x จำนวนวันในแต่ละรอบบัญชี * ÷ 365 วัน
3. วิธีคำนวณเงินต้นคงเหลือในงวดถัดไป
(เงินต้นคงเหลือ + ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมฯ ในแต่ละรอบบัญชี) - ยอดเงินที่ลูกค้าชำระ
หมายเหตุ
* การนับจำนวนวันในแต่ละรอบบัญชี
กรณีจ่ายหมด: นับตั้งแต่วันที่เบิกถอนเงินสด - ก่อนวันชำระเงิน 1 วัน
กรณีจ่ายขั้นต่ำ: นับตั้งแต่วันที่เบิกถอนเงินสด - ก่อนวันสรุปยอดบัญชี 1 วัน
4. วิธีคำนวณยอดปิดบัญชี
จากตัวอย่างใบแนะนำการชำระเงิน หากต้องการชำระยอดหนี้ทั้งสิ้น ในวันครบกำหนดชำระเงิน 2 พฤศจิกายน ยอดที่ต้องชำระ คือ 10,211.21 บาท โดยคำนวณจากยอดเงินรวมที่ต้องชำระ + ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมฯ ตั้งแต่วันสรุปยอดบัญชี (15 ตุลาคม) ถึง วันก่อนวันที่ชำระเงิน 1 วัน (1 พฤศจิกายน) ดังนี้
ยอดเงินรวมที่ค้างชำระ + [(เงินต้นคงค้าง x ดอกเบี้ย15% x
จำนวนวันจากวันสรุปยอดบัญชีจนถึงวันก่อนวันที่ชำระเงิน 1 วัน) ÷ 365 วัน + (เงินต้นคงค้าง
x ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 10% x
จำนวนวันจากวันสรุปยอดบัญชีจนถึงวันก่อนวันที่ชำระเงิน 1 วัน) ÷ 365 วัน +
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี)]

10,089.35 + (9,884.92 x 15% x 18 วัน ÷ 365 วัน = 73.12 )
+ (9,884.92 x 10% x 18 วัน ÷ 365 วัน = 48.74 ) = 10,211.21 บาท
ตัวอย่างใบแนะนำการชำระเงิน
476 KB
ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย
202 KB

สำหรับสัญญาที่อนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
  • วันครบกำหนดชำระ ทุกวันที่ 2 ของเดือน
  • อัตราดอกเบี้ย 0.68% ต่อเดือน (คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกไม่เกิน 15% ต่อปี)
  • อัตราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0.48% ต่อเดือน (คิดเป็นอัตราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินแบบลดต้นลดดอกไม่เกิน 10% ต่อปี)
  • ค่าอากรแสตมป์คิด 1 บาท ทุกๆ วงเงินกู้ 2,000 บาท หรือเศษของเงินกู้ 2,000 บาท (ชำระงวดที่ 1 เท่านั้น)
ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย
572 KB