สมัครบัตรกดเงินสด
สมัครบัตรกดเงินสด
  • การคำนวณอัตราดอกเบี้ย กรณีเบิกถอนเงินสด
  • การคำนวณอัตราดอกเบี้ยกรณีใช้วงเงินผ่อนสินค้า

การคำนวณอัตราดอกเบี้ย กรณีเบิกถอนเงินสด

1.วิธีคำนวณดอกเบี้ย

เงินต้นคงเหลือ x ดอกเบี้ย15% x จำนวนวันในแต่ละรอบบัญชี* ÷ 365 วัน

2.วิธีคำนวณค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน

เงินต้นคงเหลือ x ค่าธรรมเนียมฯ 10% x จำนวนวันในแต่ละรอบบัญชี* ÷ 365 วัน

3.วิธีคำนวณเงินต้นคงเหลือในงวดถัดไป

(เงินต้นคงเหลือ + ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมฯในแต่ละรอบบัญชี) - ยอดเงินที่ลูกค้าชำระ

หมายเหตุ

*การนับจำนวนวันในแต่ละรอบบัญชี

กรณีจ่ายหมด: นับตั้งแต่วันที่เบิกถอนเงินสด - ก่อนวันชำระเงิน 1 วัน

กรณีจ่ายขั้นต่ำ: นับตั้งแต่วันที่เบิกถอนเงินสด - ก่อนวันสรุปยอดบัญชี 1 วัน

4. วิธีคำนวณยอดปิดบัญชี

จากตัวอย่างใบแนะนำการชำระเงิน หากต้องการชำระยอดหนี้ทั้งสิ้น ในวันครบ กำหนดชำระเงิน 2 พฤศจิกายน ยอดที่ต้องชำระ คือ 10,211.21 บาท โดยคำนวณจากยอด เงินรวมที่ต้องชำระ + ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมฯตั้งแต่วันสรุปยอดบัญชี (15 ตุลาคม) ถึง วันก่อนวันที่ชำระเงิน 1 วัน (1 พฤศจิกายน) ดังนี้

ยอดเงินรวมที่ค้างชำระ + [(เงินต้นคงค้าง x ดอกเบี้ย15% x จำนวนวันจากวันสรุปยอดบัญชีจนถึงวันก่อนวันที่ชำระเงิน 1 วัน) ÷ 365 วัน + (เงินต้นคงค้าง x ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 10% x จำนวนวันจากวันสรุปยอดบัญชีจนถึงวันก่อนวันที่ชำระเงิน 1 วัน) ÷ 365 วัน + ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี)]

10,089.35 + (9,884.92 x 15% x 18 วัน ÷ 365 วัน = 73.12) + (9,884.92 x 10% x 18 วัน ÷ 365 วัน = 48.74) = 10,211.21 บาท

ตัวอย่างใบแนะนำการชำระเงิน

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย


การคำนวณอัตราดอกเบี้ยกรณีใช้วงเงินผ่อนสินค้า

สำหรับสัญญาที่อนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

  • วันครบกำหนดชำระ ทุกวันที่ 2 ของเดือน

  • อัตราดอกเบี้ย 0.68% ต่อเดือน (คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกไม่เกิน 15% ต่อปี)

  • อัตราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0.48% ต่อเดือน (คิดเป็นอัตราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินแบบลดต้นลดดอกไม่เกิน 10% ต่อปี)

  • ค่าอากรแสตมป์คิด 1 บาท ทุกๆ วงเงินกู้ 2,000 บาท หรือเศษของเงินกู้ 2,000 บาท (ชำระงวดที่ 1 เท่านั้น)

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย