บริการหักบัญชี
ธนาคารอัตโนมัติ

ช่องทางการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการหักผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ

1.ธนาคารที่ให้บริการ
ช่องทางการลงทะเบียนผ่านธนาคาร
ธนาคารที่ให้บริการ
ATM
Application
Internet Banking

2.สำนักงานสาขายูเมะพลัส (Umay+) ทั่วประเทศ

เอกสารในการลงทะเบียนผ่านสาขาของธนาคาร หรือสาขายูเมะพลัส (Umay+)

 • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
 • สมุดบัญชีธนาคารตัวจริง พร้อมสำเนา
 • หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร

หมายเหตุ:

 • การลงลายมือชื่อในเอกสารประกอบการลงทะเบียนทุกฉบับ จะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ให้ไว้กับทางธนาคารเท่านั้น

ข้อมูลในการทำรายการเพื่อลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคาร

 • ข้อมูล Username และ Password ในการเข้าใช้งาน Internet Banking หรือ Mobile Application หรือ ATM PIN
 • หมายเลขบัญชีธนาคารสำหรับการลงทะเบียน
 • รหัสบริษัทสำหรับการลงทะเบียน (ผ่านช่องทาง ATM ของธนาคารต่างๆ)
  • - ธนาคารกรุงไทย รหัสบริษัทฯ ในการลงทะเบียน 22170
  • - ธนาคารกสิกรไทย รหัสบริษัทฯ ในการลงทะเบียน 50279
  • - ธนาคารทหารไทยธนชาต รหัสบริษัทฯ ในการลงทะเบียน 3974
  • - ธนาคารกรุงเทพ รหัสบริษัทฯ ในการลงทะเบียน 01765
 • หมายเลขอ้างอิงสำหรับการชำระเงิน (เลขที่สัญญา)

หมายเหตุ:

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ของ ธนาคารกรุงเทพ, ไทยพาณิชย์, กรุงไทย, กสิกรไทย, ทหารไทยธนชาต, กรุงศรีอยุธยา, ออมสิน หรือสาขาธนาคารต่างๆ ทั่วประเทศ
 • สาขายูเมะพลัสทั่วประเทศหรือฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 0 2695 0000 (www.umayplus.com)