สมัครบัตรกดเงินสด
สมัครบัตรกดเงินสด

ระเบียบการเยี่ยมชมและใช้เว็ปไซต์บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้ขอเรียกว่า “บริษัทฯ”) ขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯขอรบกวนเวลาอันมีค่าของท่าน กรุณาอ่าน พร้อมทั้งยอมรับกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้บริการ ตลอดเวลาที่ท่านกำลังเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อท่านจะได้เข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลง หรือหยุดการให้บริการ ไม่ว่าชั่วคราว หรือถาวร (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ ล่วงหน้าและจะไม่รับผิดชอบต่อท่าน หรือต่อบุคคลที่สามในการแก้ไข ดัดแปลง หรือการหยุดให้บริการที่เกิดขึ้นนี้ ดังนั้น กรุณาติดตามและตรวจสอบข้อตกลง เงื่อนไข และข้อความเพิ่มเติมต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯขอแจ้งให้ท่านทราบถึงนโยบายของบริษัทฯในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯดังต่อไปนี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญในความเป็นส่วนตัว เพราะเหตุนี้บริษัทฯจึงต้องการให้ท่านทราบว่า ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯได้เพื่อการค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวกับบริษัทฯได้ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่บริษัทฯ หากท่านไม่ต้องการลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯและไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่เพิ่มเติมจากบริษัทฯ

บริษัทฯสามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯได้อย่างต่อเนื่อง อาจใช้อุปกรณ์ซอฟท์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมถึงวัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่าง ๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯอาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของลูกค้าสมาชิก และใช้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูล โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยนั้น บริษัทฯนำเทคโนโลยี "คุกกี้" (cookie) มาใช้เพื่อจัดอันดับข้อมูล (Cookies เป็นชิ้นส่วนของข้อมูลที่สามารถส่งถึงและติดตั้งในระบบของท่าน โดย Cookie นั้นจะได้รับการกำหนดโดยบริษัทฯ และจะสิ้นผลลงภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของบริษัทฯ) บริษัทฯใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อวัดจำนวนผู้ใช้ และปรับปรุงเนื้อหาในเว็บไซต์ของบริษัทฯเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Cookies ของบริษัทฯได้จาก นโยบายเกี่ยวกับคุ้กกี้

ในบางครั้งบริษัทฯอาจจำเป็นต้องขอข้อมูลจากท่านเช่น ชื่อ ที่อยู่ เมื่อบริษัทฯต้องการข้อมูล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อจะมีการขอข้อมูลหรือเก็บข้อมูลดังกล่าวตลอดจนวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลเหล่านั้น โดยปกติ ข้อมูลส่วนตัวที่บริษัทฯเก็บ บริษัทฯจะใช้เพื่อตอบข้อสงสัยเมื่อท่านมีข้อสงสัยหรือเพื่อให้ท่านได้เข้าถึงข้อมูลเฉพาะบางอย่างเท่านั้น หากท่านระบุความจำนง ในการรับทราบข้อมูลการบริการต่าง ๆของบริษัทฯหรือในการติดต่อกลับ หรือ เพื่อตอบปัญหาต่าง ๆ บริษัทฯจะแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ไปยังท่านโดยการ E-mail หรือทางจดหมาย หรือทางโทรศัพท์ หรือทางโทรสาร ขึ้นกับโอกาสและความสะดวกของบริษัทฯในการติดต่อไปยังท่าน สำหรับการส่งเสริมการตลาดในกรณีที่ท่านสนใจบริการ บริษัทฯอาจทำการถาม E-mail address ของท่าน เพื่อทำการปรับปรุงข้อมูลให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ และในการนี้ ท่านอาจจะได้จดหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการตลาดโดยอัตโนมัติ

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย(Copyrights)

บริษัทฯขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทฯนี้ เป็นงานอันได้รับ ความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว

หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการ แสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ บริษัทฯจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

ข้อปฏิเสธความรับผิด

 1. บริษัทฯจะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้ท่านใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ไม่ล่าช้า ไม่เกิดความขัดข้องหรือความผิดพลาดใดๆ รวมถึงปกป้องและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯไม่อาจรับรองได้ว่าการเข้าใช้เว็บไซต์ของท่านจะเป็นไปโดยปราศจากความล่าช้า ความขัดข้องหรือความผิดพลาดใดๆ และไม่อาจรับรองได้ว่าจะไม่เกิดความเสียหายจากเหตุสุดวิสัย ดังนั้น เมื่อท่านได้รับทราบถึงเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว หากเกิดเหตุในข้างต้นขึ้น บริษัทฯขอปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความล่าช้าในการส่ง การส่งผิดพลาด ความขัดข้อง การลบข้อมูล หรือความล้มเหลวในการเก็บข้อมูล การหมดเวลา การหยุดให้บริการ อันตราย ความเสียหาย ไวรัส (ไม่ว่าไวรัสนั้นจะเป็นที่รู้จักหรือไม่ก็ตาม) บริการ หรือ สิ่งอื่นใดก็ตาม ที่เกิดจากการที่ท่านผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชมสำรวจเว็บไซต์ ดาวน์โหลด จัดเก็บ ส่ง หรือ นำไปใช้ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์
 2. สิ่งใด ๆ ที่ถูกดาวน์โหลด หรือได้ผ่านการให้บริการ ถือเป็นสิ่งที่กระทำ โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาไตร่ตรอง และความเสี่ยงของผู้ใช้บริการ แต่เพียงผู้เดียว และท่านมีหน้าที่ ที่จะต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่จะเกิดกับระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือการสูญหายของข้อมูลที่เป็นผลมาจากดาวน์โหลดสิ่งนั้น ๆ
 3. เมื่อท่านเข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯจะต้องผูกพันกับการทำธุรกรรมนั้นทุกกรณี โดยไม่มีเงื่อนไข โดยทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 4. แม้ว่าบริษัทฯจะมีมาตรฐาน เทคโนโลยีและวิธีการทางด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างสูง เพื่อช่วยมิให้มีการเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นความลับของท่าน โดยปราศจากอำนาจ แต่เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าการส่งผ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนั้น ไม่สามารถรับรองความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ บริษัทฯจึงไม่สามารถให้การรับรองถึงความปลอดภัยในการส่งผ่านข้อมูลใด ๆ ทางอินเทอร์เน็ตได้ ไม่ว่าจะเป็นการที่ท่านส่งข้อมูลมาให้บริษัทฯ หรือบริษัทฯส่งข้อมูลไปให้ท่าน แต่บริษัทฯจะพยายามจะรักษาความปลอดภัยในระบบของบริษัทฯทุกครั้งที่มีการส่งผ่านข้อมูลใด ๆ
 5. ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ท่านใช้บริการการเชื่อมโยง (Link) การให้บริการ หรือกลุ่มบุคคลที่สาม อาจทำให้ท่านสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ และเนื่องจากบริษัทฯไม่ได้เป็นฝ่ายควบคุมเว็บไซต์ หรือแหล่งข้อมูลนั้น ๆ ดังนั้นบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ และไม่รับรอง ในกรณีที่ท่านไม่สามารถหาเว็บไซต์ที่ต้องการได้ รวมทั้งไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้า หรือสิ่งอื่นใด ที่ท่านจะสามารถค้นหาจากเว็บไซต์ดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายทั้งโดยตรงและโดยอ้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการนี้

การใช้งานระหว่างประเทศและกฎหมายบังคับใช้

เว็บไซต์นี้ควบคุม ดำเนินงาน และบริหารโดยสำนักงานในประเทศไทย บริษัทฯไม่รับรองว่าเอกสาร ในเว็บไซต์นี้เหมาะสม หรือสามารถนำไปใช้ได้ในที่อื่นนอกประเทศไทย รวมถึงไม่รับรองว่า ไม่อาจเรียกอ่านข้อมูล ได้จากประเทศ ซึ่งข้อความที่ปรากฏ อาจจะต้องห้ามตามกฎหมาย หากท่านเข้ามาในเว็บไซต์นี้จากสถานที่นอกประเทศไทย ท่านจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม กฎหมายท้องถิ่นทุกชนิด

ระเบียบการใช้เว็บไซต์นี้ให้อยู่ภายใต้กฎหมายไทย โดยไม่มีผลต่อข้อบัญญัติเรื่องกฎหมายขัดกัน สัญญานี้เป็นข้อตกลง ทั้งหมดที่มีอยู่ระหว่างบริษัทฯและท่านเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ หากศาลหรือเขตอำนาจศาลใดเห็นว่า ข้อกำหนดเงื่อนไขของสัญญานี้ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญานี้ใช้บังคับไม่ได้ ให้ใช้ข้อบังคับนั้น ๆ เท่าที่สามารถจะใช้ได้ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของสัญญานี้ และโดยให้ส่วนที่เหลือของสัญญานี้มีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่

เรื่องอื่น ๆ ที่สมาชิกควรทราบ

กรุณาพิจารณาและระมัดระวัง ถึง การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในขณะที่ท่าน Online อยู่ เช่น E-mail เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้ อาจจะถูกเก็บและถูกใช้โดยผู้อื่นได้ เช่น เว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยง (Link) อาจสามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ซึ่งในกรณีนี้ ข้อมูลเหล่านั้นมิได้รวมอยู่ในนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของบริษัทฯ

ข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy notes)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงาน ของเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (mobile applications) ของบริษัทฯทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯจะให้ความคุ้มครองความลับ ดังกล่าวอย่างดีที่สุด โดยปัจจุบันบริษัทฯได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การให้บริการของเว็บไซต์ของบริษัทฯแต่ละเว็บไซต์หรือ แอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (mobile applications) ของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

กรณีลงทะเบียนเข้าสู่เว็บไซต์

สำหรับลูกค้าสมาชิกเมื่อท่านสมัครและลงทะเบียนกับบริการของบริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆ ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ซึ่งใช้ สำหรับ เข้าสู่ระบบ โดยถือว่าชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) เป็นลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ขอใช้บริการดังนั้นท่านควรทราบถึงแนวทางในการป้องกันและ รักษาสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลท่าน โดยท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (สินเชื่อหมุนเวียนบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส) และปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ดัง ต่อไปนี้

 • ไม่ให้บุคคลใด ๆ เห็นชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านขณะที่ท่านทำการเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ของบริษัท
 • ต้องจำชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) และไม่บันทึกชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านไว้ในที่ใด ๆ
 • เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ของท่านเป็นประจำสม่ำเสมอ และอย่านำรหัสผ่าน (Password) ส่วนตัวอันเดิมของท่านนำกลับมาใช้ใหม่
 • ไม่นำเอานามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัว วันเกิด หรือข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ที่ง่ายต่อการคาดเดามาตั้งเป็นรหัสผ่าน (Password)
 • เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ของท่านทันทีที่ท่านสงสัยว่ามีบุคคลอื่นทราบรหัสลับส่วนตัวของท่าน
 • ไม่อนุญาตให้บุคคลใด ๆ ใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าสู่ระบบ มิฉะนั้นแล้ว ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อธุรกรรม ใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจาก ชื่อผู้ใช้ (User Name) และ รหัสผ่าน (Password) ของท่าน
 • ควรใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความเป็นส่วนตัว ที่ท่านสามารถมั่นใจได้ว่า ไม่มีผู้อื่นติดตั้งเครื่องมือ หรือซอฟต์แวร์ ที่จะสามารถเปิดเผยชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น
 • บริษัทไม่แนะนำให้ใช้อินเทอร์เน็ตในสถานที่สาธารณะ เช่น อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ต่าง ๆ ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันมีโปรแกรมบางอย่างสามารถ ดักจับ ข้อมูลที่สำคัญ ๆ และอาจนำข้อมูลไปใช้ต่อได้ ดังนั้น ทางที่ดีที่สุดผู้ใช้บริการจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้บริการในสถานที่เหล่านั้น
 • ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท หรือระบบไฟฟ้า หรือระบบการติดต่อสื่อสารขัดข้องเป็นเหตุให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้องจนผู้ขอใช้บริการไม่สามารถใช้หรือรับบริการได้แล้ว ผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวเป็นข้อเรียกร้องให้บริษัทรับผิดชอบแต่ประการใดทั้งสิ้น

ข้อปฏิบัติ

ในการใช้บริการของบริษัทฯ ท่านผู้ใช้บริการจะต้องให้รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านเองตามความเป็นจริง ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และครบถ้วนสมบูรณ์ หากท่านผู้ใช้บริการให้รายละเอียดใด ๆ ที่ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับความจริง ไม่สมบูรณ์ หรือ มีเหตุผลที่ทำให้ บริษัทฯเชื่อว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นเท็จ ทางบริษัทฯมีสิทธิ์ที่ปฏิเสธที่จะให้การบริการใด ๆ แก่ท่าน