ขอเพิ่มวงเงิน

เอกสารประกอบการพิจารณา
การขอเพิ่มวงเงิน
 • บัตรประชาชน
 • เอกสารแสดงรายได้

กรณีรับเงินเดือนโดยโอนผ่านธนาคาร

 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (ไม่เกิน 2 เดือน)
 • บัญชีเงินฝากย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือ บัญชีธนาคาร
  ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด (เพื่อเพิ่มโอกาสในการพิจารณา
  ปรับเพิ่มวงเงิน)

กรณีรับเงินเดือนโดยไม่โอนผ่านธนาคาร

 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (ไม่เกิน 2 เดือน)
เอกสารประกอบ
การพิจารณา
การขอเพิ่มวงเงิน
 • บัตรประชาชน
 • เอกสารแสดงรายได้

กรณีรับเงินเดือนโดยโอนผ่านธนาคาร

 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
  (ไม่เกิน 2 เดือน)
 • บัญชีเงินฝากย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือ บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด (เพื่อเพิ่มโอกาสในการพิจารณาปรับเพิ่มวงเงิน)

กรณีรับเงินเดือนโดยไม่โอนผ่านธนาคาร

 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
  (ไม่เกิน 2 เดือน)
ขั้นตอนการยื่นเอกสารขอเพิ่มวงเงิน
 • ยื่นเอกสารผ่านเว็บไซต์, การสแกน QR Code ที่สาขา
  หรือจุดให้บริการของยูเมะพลัส
 • กรอกข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ ให้ครบถ้วน
 • แนบเอกสารประกอบการพิจารณาขอเพิ่มวงเงิน โดยเซ็นรับรอง
  สำเนาถูกต้องในเอกสาร ระบุวัตถุประสงค์ “ใช้สำหรับยื่นคำร้อง
  ปรับเพิ่มวงเงิน” และระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้งานในปัจจุบัน
  ในเอกสาร
 • กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว เช่น ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
  ให้ระบุข้อมูลเพื่อแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล
  และข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงในสำเนาบัตรประชาชน
 • กรณีมีเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ เช่น คำนำหน้าชื่อ – นามสกุล,
  โปรดแนบเอกสารสำคัญในการเปลี่ยนแปลง เช่น เอกสาร
  ใบเปลี่ยนชื่อหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • รอรับผลการพิจารณาทาง SMS
หมายเหตุ: กรณีลูกค้าติดต่อที่สาขายูเมะพลัส ต้องนำเอกสารตัวจริงมาแสดงเพื่อใช้ในการยื่นขอเพิ่มวงเงิน
ขั้นตอนการติดต่อขอ
เพิ่มวงเงิน
 • ยื่นเอกสารผ่านเว็บไซต์, การสแกน QR Code ที่สาขา หรือจุดให้บริการของยูเมะพลัส
 • กรอกข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ ให้ครบถ้วน
 • แนบเอกสารประกอบการพิจารณาขอเพิ่มวงเงิน โดยเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร ระบุวัตถุประสงค์ “ใช้สำหรับยื่นคำร้องปรับเพิ่มวงเงิน” และระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้งานในปัจจุบันในเอกสาร
 • กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว เช่น ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ให้ระบุข้อมูลเพื่อแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล และข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงในสำเนาบัตรประชาชน
 • กรณีมีเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ เช่น คำนำหน้าชื่อ – นามสกุล, โปรดแนบเอกสารสำคัญในการเปลี่ยนแปลง เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • รอรับผลการพิจารณาทาง SMS
หมายเหตุ: กรณีลูกค้าติดต่อที่สาขายูเมะพลัส ต้องนำเอกสารตัวจริงมาแสดง เพื่อใช้ในการยื่นขอเพิ่มวงเงิน

กรอกข้อมูลส่วนตัวและแนบไฟล์เอกสาร
ขอเพิ่มวงเงินออนไลน์

กรอกข้อมูลส่วนตัวและ
แนบไฟล์เอกสารขอเพิ่ม
วงเงินออนไลน์

ตัวอย่างการอัปโหลดเอกสาร

* ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB และรองรับไฟล์ PDF,JPG,PNG โดยไม่รองรับการแนบเอกสารที่ต้องใช้รหัส
ในการเปิดไฟล์ เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

เอกสารแสดงรายได้ประกอบการพิจารณา *

ไฟล์แนบ (ไฟล์ภาพ/เอกสาร)

แนบไฟล์เพิ่ม

หมายเหตุ: การพิจารณาปรับเพิ่มวงเงิน เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) กำหนด
กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว, หากชำระล่าช้ากว่าที่กำหนดจะถูกเรียกเก็บค่าติดตามทวงถามหนี้สูงสุด 100 บาทต่องวด มีผลต่อการปรับเพิ่มวงเงินในภายหน้าได้ รวมถึงอาจทำให้ถูกขายหนี้ บอกเลิกสัญญา และการดำเนินการทางกฎหมาย