แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ได้รับ
ผลกระทบ COVID 19

คือมาตรการให้ความช่วยเหลือสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ครอบคลุมทั้งลูกค้าที่ได้รับความช่วยเหลือภายใต้มาตรการเดิมและลูกค้าที่ยังไม่เคยเข้าร่วมมาตรการมาก่อน

ลูกค้าสามารถลงทะเบียน พร้อมทั้งแนบเอกสารตามรายละเอียดด้านล่าง เพื่อให้บริษัทฯพิจารณาแนวทางช่วยเหลือ ทั้งนี้กรณีลูกค้าที่ครบกำหนดระยะเวลาช่วยเหลือภายใต้มาตรการเดิม สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับการพิจารณาแนวทางความช่วยเหลือได้เช่นกัน

สินเชื่อหมุนเวียน และสินเชื่อผ่อนชำระ

ลูกค้าปกติที่ไม่ค้างชำระ หรือค้างชำระไม่เกิน 90 วัน ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทุกคน สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ โดยไม่มีเกณฑ์ขั้นต่ำของระยะเวลาการเป็นลูกค้ากับบริษัทฯ

ลูกค้าสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากทางบริษัทฯ

หลังจากทางบริษัทฯได้รับข้อมูลจากลูกค้าครบถ้วน และพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว ทางบริษัทฯจะมี SMS ส่งแจ้งผลไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯอีกครั้ง

หากลูกค้าเข้าร่วมโครงการแล้ว ต่อมาภายหลังมีความสามารถในการชำระ ก็สามารถชำระเข้ามาได้ตามปกติ ซึ่งระบบก็จะนำยอดเงินของลูกค้าไปหักลดยอดหนี้ดอกเบี้ยและเงินต้นตามเงื่อนไขปกติ

ข้อมูลส่วนตัว

ผลกระทบที่เกิดกับท่าน

กรุณาแนบเอกสารแนบประกอบการพิจารณา

* ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB และรองรับไฟล์ PDF, JPG, PNG
เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และระบุสาเหตุได้รับผลกระทบทางร่างกาย/ทางเศรษฐกิจจากไวรัสโคโรน่าลงในสำเนาบัตรประชาชน

ระบุเรื่องอันเป็นสาเหตุให้ได้รับผลกระทบด้านรายได้ เช่น ใบรับรองแพทย์, หนังสือปรับลดเงินเดือน, หนังสือเลิกจ้าง,
หนังสือหยุดการปฏิบัติงานชั่วคราว หรือ Statement ย้อนหลังเดือนกันยายน 2562 – ปัจจุบัน

ระบุเรื่องอันเป็นสาเหตุให้ได้รับผลกระทบด้านรายได้ เช่น ใบรับรองแพทย์, หนังสือปรับลดเงินเดือน, หนังสือเลิกจ้าง,หนังสือหยุดการปฏิบัติงานชั่วคราว หรือ Statement ย้อนหลังเดือนกันยายน 2562 – ปัจจุบัน


หรือส่งเอกสารได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์:

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

อาคาร รสา ทู ชั้น 10 เลขที่ 1818 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

หรือส่งเอกสารได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์:

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

อาคาร รสา ทู ชั้น 10 เลขที่ 1818 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400