สมัครบัตรกดเงินสด
ยูเมะพลัสออนไลน์

ด้วยบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID)

* อยู่ระหว่างให้บริการภายใต้ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย

*หลังจบรายการส่งเสริมการขาย อัตราดอกเบี้ยปรับเป็นปกติ 19.8% หรือไม่เกิน 25% ต่อปี, กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. บัตรประชาชน (ปิดข้อมูลศาสนา)
 2. เอกสารแสดงรายได้ (สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน ไม่เกิน 2 เดือน)
 3. บัญชีธนาคารย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 เดือน

วิธีนำส่งเอกสารด้วยขั้นตอนง่าย ๆ

 1. ถ่ายรูปบัตรประชาชนและเอกสารแนวตั้งให้ชัดเจน
 2. อัปโหลดได้เลย

ตัวอย่างอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร

Q & A

National Digital ID (NDID) คือ การยืนยันตัวตนในรูปแบบดิจิทัลผ่าน Platform กลางของประเทศที่เชื่อมโยงทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และเป็นระบบกลางสำหรับบริหารจัดการ Digital ID เพื่อสร้างมาตรฐานและยกระดับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (e-KYC) การลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิทัล (e-Signature) การให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Consent) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน ทำให้ผู้ใช้บริการรับความสะดวกในการสมัครบริการต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขา หรือสำนักงาน เพื่อแสดงตัวตนและสมัครบริการ

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
 • ธนาคารกสิกรไทย (KBank)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต (ttb)
 • ธนาคารออมสิน (GSB)
 • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (CIMB)
 • ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
 • ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด

เมื่อได้รับการแจ้งเตือน (Notification) ให้ยืนยันตัวตนเพื่อเปิดใช้บริการ ลูกค้าต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่ารายการดังกล่าวเป็นคำขอที่ตนเองได้ดำเนินการ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ e-KYC (ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล)
- ค่าธรรมเนียมพิสูจน์และยืนยันตัวตนข้ามธนาคาร 100 บาท/ครั้ง
- ค่าธรรมเนียมทำรายการแสตมป์ผ่าน NDID Platform สูงสุดไม่เกิน 21 บาท/รายการ

ใบสมัครจะถูกส่งเข้ากระบวนการพิจารณา เมื่อลูกค้าทำรายการยืนยันตัวตนสำเร็จภายใน 60 นาที ทั้งนี้หากทำรายการยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ จะมีพนักงานติดต่อลูกค้าเพื่อนัดรับเอกสารการสมัครแบบ Direct sales

เงื่อนไขการรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • สำหรับลูกค้าผู้สมัครบัตรกดเงินสดยูเมะพลัสออนไลน์ด้วยบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล ตั้งแต่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2567
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 30 วัน สำหรับลูกค้าบัตรกดเงินสดยูเมะพลัสและบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชันที่ท่านเลือกแล้ว (1 ท่าน เลือกได้เพียง 1 รายการเท่านั้น)
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ทำรายการเบิกถอนเงินสดภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ได้รับการอนุมัติ
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษจะเริ่มคำนวณจากวันที่ลูกค้าได้รับเงิน ทั้งนี้เฉพาะยอดเบิกถอนเงินสดทุกรายการในวันแรกเท่านั้น
 • ลูกค้ายังคงต้องชำระค่างวดตามปกติในแต่ละรอบบัญชี เพื่อรักษาสิทธิ์รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ค่างวดที่ชำระเข้ามาจะนำไปตัดค่าใช้จ่ายและเงินต้นตามลำดับ)
 • ในกรณีผิดนัดชำระรวมถึงชำระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด บริษัทฯจะทำการปรับอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 19.8 % หรือไม่เกิน 25 % ต่อปี
 • ภายหลังระยะเวลาที่ลูกค้าได้รับสิทธิพิเศษครบตามกำหนด บริษัทฯ จะทำการปรับอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 19.8 % หรือไม่เกิน 25 % ต่อปี ในวันที่ 31 เป็นต้นไป
เงื่อนไขการรับกระเป๋าเดินทางล้อลาก
 • สำหรับลูกค้าผู้สมัครบัตรกดเงินสดยูเมะพลัสออนไลน์ด้วยบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล ตั้งแต่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2567
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าสมัครใหม่ ที่มียอดเบิกถอนเงินสด 15,000 บาทขึ้นไปภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้เฉพาะยอดเบิกถอนเงินสดทุกรายการในวันแรกเท่านั้น และมียอดเงินต้นคงค้างไม่ต่ำกว่า 10,000 บาททุกวัน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน และต้องไม่มีการผิดนัดชำระกับทุกธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นที่เลือกแล้ว 1 ท่านเลือกได้เพียง 1 รายการเท่านั้น
 • ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินตามอัตราดอกเบี้ยปกติ (อัตราดอกเบี้ย 19.8% หรือไม่เกิน 25% ต่อปี)
 • บริษัทฯ จะทำการยืนยันสิทธิ์การรับของสมนาคุณผ่านทาง SMS แก่ลูกค้าและจะทำการจัดส่งของสมนาคุณทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของลูกค้าภายใน 90 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งของสมนาคุณ หากลูกค้าไม่มีการแจ้งกลับบริษัทฯ กรณีไม่ได้รับของสมนาคุณภายใน 90 วันหลังจากได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์
 • ในกรณีที่ไม่มีผู้รับของสมนาคุณ ทางไปรษณีย์จะทำการออกใบแจ้งเพื่อให้ลูกค้าไปรับพัสดุ ณ ที่ทำการไปรษณีย์หากลูกค้าไม่ไปรับพัสดุภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับของสมนาคุณ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนของสมนาคุณเป็นเงินสดและในกรณีของสมนาคุณหมด บริษัทฯ ขอเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยแจ้งผ่านช่องทางที่บริษัทฯ สามารถแจ้งให้แก่ลูกค้าทราบได้
 • คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
*หมายเหตุ
 • หลังจบรายการส่งเสริมการขายหรือกรณีผิดนัดชำระ อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติ 19.8% หรือไม่เกิน 25% ต่อปี
 • กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว