สมัครบัตรกดเงินสด
สมัครบัตรกดเงินสด
สมัครบัตรทันที

เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชน
  - พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  - ปิดข้อมูลศาสนาที่สำเนาบัตรประชาชนก่อนแนบไฟล์ เพื่อปฏิบัติตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
    เนื่องด้วยข้อมูลศาสนาเป็นข้อมูลอ่อนไหวและการพิจารณาสินเชื่อไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าว
2. เอกสารแสดงรายได้
  •รับเงินเดือนโอนผ่านธนาคาร
         - สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน (ออกไม่เกิน 2 เดือน) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
         - สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 เดือน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  •รับเงินเดือนไม่โอนผ่านธนาคาร
         - สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน (ออกไม่เกิน 2 เดือน) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

ขั้นตอนการสมัครบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส ด้วยบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล

 • https://www.umayplus.com/images/servicendid/1.png

  1. เลือกเมนูสมัครบัตรกดเงินสด
  ผ่าน www.umayplus.com
  หรือ Umay+ Mobile Application

  https://www.umayplus.com/images/servicendid/2.png

  2. กรอกข้อมูล และกดตกลง

  https://www.umayplus.com/images/servicendid/3.png

  3. เลือก นำส่งเอกสารให้บริษัทผ่านออนไลน์

  https://www.umayplus.com/images/servicendid/4.png

  4. อ่านข้อมูล และ กดถัดไป

 • https://www.umayplus.com/images/servicendid/5.png

  5. กด ยอมรับ ข้อกำหนดและ
  เงื่อนไขสัญญาสินเชื่อหมุนเวียน

  https://www.umayplus.com/images/servicendid/6.png

  6. กรอกข้อมูล และ กดถัดไป

  https://www.umayplus.com/images/servicendid/7.png

  7. แนบเอกสารประกอบการสมัคร
  และ กดส่งข้อมูล

  https://www.umayplus.com/images/servicendid/8.png

  8. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
  และเอกสาร จากนั้นกดยืนยัน

 • https://www.umayplus.com/images/servicendid/9.png

  9. ยืนยันรหัส OTP

  https://www.umayplus.com/images/servicendid/10.png

  10. กด ยอมรับข้อตกลงและ
  เงื่อนไขของบริการ NDID

  https://www.umayplus.com/images/servicendid/11.png

  11. กด ยอมรับ ให้ความยินยอม
  ในการเปิดเผยข้อมูลฯ

  https://www.umayplus.com/images/servicendid/12.png

  12. เลือกธนาคารที่ต้องการใช้บริการยืนยันตัวตน

 • https://www.umayplus.com/images/servicendid/13.png

  13. ทำรายการยืนยันตัวตนผ่าน
  Mobile Application ของธนาคาร
  ให้เรียบร้อยภายใน 60 นาที

  https://www.umayplus.com/images/servicendid/14.png

  14. รอรับ SMS แจ้งส่งผลการอนุมัติพร้อม Link ดาวน์โหลด Umay+ Mobile Application สำหรับลงทะเบียนและเปิดใช้งานบัตรเพื่อใช้บริการ

ขั้นตอนการสมัครบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส ด้วยบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล

ขั้นตอนที่ 1 - ขั้นตอนที่ 7

 • https://www.umayplus.com/images/servicendid/1.png

  1. เลือกเมนูสมัครบัตรกดเงินสด ผ่าน www.umayplus.com
  หรือ Umay+ Mobile Application

 • https://www.umayplus.com/images/servicendid/2.png

  2. กรอกข้อมูล และกดตกลง

 • https://www.umayplus.com/images/servicendid/3.png

  3. เลือก นำส่งเอกสารให้บริษัทผ่านออนไลน์

 • https://www.umayplus.com/images/servicendid/4.png

  4. อ่านข้อมูล และ กดถัดไป

 • https://www.umayplus.com/images/servicendid/5.png

  5. กด ยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาสินเชื่อหมุนเวียน

 • https://www.umayplus.com/images/servicendid/6.png

  6. กรอกข้อมูล และ กดถัดไป

 • https://www.umayplus.com/images/servicendid/7.png

  7. แนบเอกสารประกอบการสมัคร และ กดส่งข้อมูล


ขั้นตอนที่ 8 - ขั้นตอนที่ 14

 • https://www.umayplus.com/images/servicendid/8.png

  8. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสาร จากนั้นกดยืนยัน

 • https://www.umayplus.com/images/servicendid/9.png

  9. ยืนยันรหัส OTP

 • https://www.umayplus.com/images/servicendid/10.png

  10. กด ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของบริการ NDID

 • https://www.umayplus.com/images/servicendid/11.png

  11. กด ยอมรับ ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลฯ

 • https://www.umayplus.com/images/servicendid/12.png

  12. เลือกธนาคารที่ต้องการใช้บริการยืนยันตัวตน

 • https://www.umayplus.com/images/servicendid/13.png

  13. ทำรายการยืนยันตัวตนผ่าน Mobile Application ของธนาคารให้เรียบร้อยภายใน 60 นาที

 • https://www.umayplus.com/images/servicendid/14.png

  14. รอรับ SMS แจ้งส่งผลการอนุมัติพร้อม Link ดาวน์โหลด Umay+ Mobile Application สำหรับลงทะเบียนและเปิดใช้งานบัตรเพื่อใช้บริการ

Q & A

NDID คืออะไร

   National Digital ID (NDID) คือ การยืนยันตัวตนในรูปแบบดิจิทัลผ่าน Platform กลางของประเทศที่เชื่อมโยงทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และเป็นระบบกลางสำหรับบริหารจัดการ Digital ID เพื่อสร้างมาตรฐานและยกระดับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (e-KYC) การลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิทัล (e-Signature) การให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Consent) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน ทำให้ผู้ใช้บริการรับความสะดวกในการสมัครบริการต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขา หรือสำนักงาน เพื่อแสดงตัวตนและสมัครบริการ


ธนาคารใดบ้างเป็นผู้ให้บริการยืนยันตัวตนการขอสินเชื่อผ่าน NDID

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

ธนาคารทหารไทยธนชาต

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารออมสิน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์


ข้อพึงระวังในการใช้บริการ NDID มีอะไรบ้าง

   เมื่อได้รับการแจ้งเตือน (Notification) ให้ยืนยันตัวตนเพื่อเปิดใช้บริการ ลูกค้าต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่ารายการดังกล่าวเป็นคำขอที่ตนเองได้ดำเนินการ


สมัครบัตรยูเมะพลัสด้วยบริการ NDID มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ e-KYC (ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ e-KYC
(ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล)
- ค่าธรรมเนียมพิสูจน์และยืนยันตัวตนข้ามธนาคาร 100 บาท/ครั้ง
- ค่าธรรมเนียมทำรายการแสตมป์ผ่าน NDID Platform สูงสุดไม่เกิน 21 บาท/รายการ

หากทำรายการยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ ใบสมัครจะถูกส่งเข้ากระบวนการพิจารณาหรือไม่

ใบสมัครจะถูกส่งเข้ากระบวนการพิจารณา เมื่อลูกค้าทำรายการยืนยันตัวตนสำเร็จภายใน 60 นาที ทั้งนี้หากทำรายการยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ จะมีพนักงานติดต่อลูกค้าเพื่อนัดรับเอกสารการสมัครแบบ Direct sales