สมัครบัตรกดเงินสดออนไลน์

 • 1 ประวัติส่วนตัว ประวัติ
  ส่วนตัว

  1.ประวัติส่วนตัว

  กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน

  คน

  รับบริการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ทันทีหลังจากได้รับการอนุมัติ

  บาท

  (ลูกค้าจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยเลขบัตรประชาชนทันทีหลังจากได้รับการอนุมัติ กรณีที่ระบุจำนวนเงินมากกว่าวงเงิน ที่ได้รับอนุมัติ บริษัทฯจะโอนเงินเข้าบัญชีตามยอดที่ได้รับการอนุมัติ)

  โปรโมชันเบิกถอนเงินสดครั้งแรก (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)  *

  หมายเหตุ : เงื่อนไขโปรโมชัน คลิก

  สถานที่ส่งเอกสารและของสมนาคุณ Premium *


 • 2 ที่อยู่ปัจจุบัน

  2. ที่อยู่ปัจจุบัน

  กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน

  ทางบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลเดียวกับบัตรประชาชนของท่าน

  คุณยังไม่มีข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน

  ปี
  เดือน
  คน

 • 3 ที่อยู่ที่ทำงาน

  3. ที่อยู่ที่ทำงาน

  กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน

  คุณยังไม่มีข้อมูลที่อยู่ที่ทำงาน

  คน
  ปี
  เดือน
  ครั้ง

 • 4 ข้อมูลอื่น ๆ ข้อมูล
  อื่น ๆ

  4. บุคคลที่สามารถติดต่อได้ กรณีฉุกเฉิน/เพื่อสอบถาม/ยืนยันข้อมูล/แจ้งภาระหนี้สิน

  หมายเหตุ: ข้าพเจ้าได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลชื่อแล้ว และตกลงยินยอมให้บริษัทฯ สามารถติดต่อกับบุคคลอ้างอิงดังกล่าวได้ กรณีฉุกเฉิน/เพื่อสอบถามยืนยันข้อมูล/แจ้งภาระหนี้สินของข้าพเจ้าได้

  5. ท่านรู้จักยูเมะพลัสจากสื่อใด *

  ผู้แนะนำเป็นสมาชิกของบัตรยูเมะพลัส

  สำหรับท่านที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเพื่อนชวนเพื่อน (Member Get Member) ต้องกรอกข้อมูลด้านล่าง ให้ครบถ้วน

  ข้อมูลผู้แนะนำ

  หมายเหตุ: ก่อนที่ท่านจะให้ข้อมูลของผู้แนะนำ ท่านต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวก่อนดำเนินการทุกครั้ง และขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายชื่อผู้แนะนำในกรณีที่ตรวจพบการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้แนะนำ

  6. ท่านมีความสัมพันธ์กับบุคคลที่ดำรงตำแหน่งระดับสูงของทาง ราชการ/การเมืองหรือไม่ *

  7. การเปิดเผยข้อมูลสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ *

  ปัจจุบันข้าพเจ้ามีสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับและ/หรือบัตรกดเงินสดที่อยู่ระหว่างการสมัครในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา

  สถาบัน
  บาท

  8. วิธีการชำระเงิน *

  วันที่หักเงินในบัญชี

  กรณีตรงกับวันเสาร์/อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ขัาพเจ้าตกลงและยินยอมให้หักเงินในบัญชีของข้าพเจ้าได้

  9. สมัครรับใบแจ้งยอดบัญชี/หนังสือรายงานข้อมูลเครดิตที่ รายงานบริษัทข้อมูลเครดิตทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Statement/e-NCB Letter)

  หมายเหตุ: การให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องอาจเป็นสาเหตุให้บริษัท พิจารณาลดหรือบอกเลิกวงเงินสินเชื่อได้

       ข้าพเจ้า (ผู้กู้/ผู้ขอสินเชื่อ) ขอรับรองว่าข้อความที่ระบุข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

       ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องติดตามทวงถามหนี้ ข้าพเจ้า (ผู้กู้/ผู้ขอสินเชื่อ) ตกลงและยินยอมให้บริษัท แจ้งหรือเปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลอ้างอิงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุและให้ไว้กับบริษัท

       ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาสินเชื่อหมุนเวียน และ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แล้วและได้ตรวจสอบรายละเอียดที่ข้าพเจ้าให้ไว้ในใบสมัคร/สัญญานี้ รวมถึงได้รับบัตรยูเมะพลัส/บัตรยูเมะพลัส พรีเมียร์ แล้วจึงลงลายมือชื่อเป็นสำคัญ

  *ข้อควรระวัง!

  • เก็บรักษารหัสเป็นความลับ หากบัตรกดเงินสดยูเมะพลัสหายให้รีบแจ้งอายัดโดยเร็ว เพราะอาจต้องจ่ายยอดที่ไม่ได้ใช้
  • ลูกค้าต้องเข้าใจผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจลงลายมือชื่อ หากสงสัยโปรดติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2695-0000
  • กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
  • ดอกเบี้ยคิดตั้งแต่วันที่ได้รับเงินกู้ หากชำระล่าช้ากว่าที่กำหนดจะถูกเรียกเก็บค่าติดตามทวงถามหนี้สูงสุด 100 บาทต่องวด มีผลต่อการปรับเพิ่มวงเงินในภายหน้าได้ รวมถึงอาจทำให้ถูกขายหนี้ บอกเลิกสัญญา และการดำเนินการทางกฎหมาย

 • 5 หนังสือยินยอม

  5.หนังสือยินยอม

  หนังสือให้ความยินยอม ในการนำข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทข้อมูลเครดิตใช้จัดทำแบบจำลองด้านเครดิตหนังสือยินยอมในการนำข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทข้อมูล

  ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิต นำข้อมูลของข้าพเจ้าที่ได้รับจากบริษัทข้อมูลเครดิตเฉพาะส่วนที่ไม่สามารถระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุว่าเป็นข้าพเจ้าได้ ไปใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการจัดทำแบบจำลองด้านเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตกำหนดเท่านั้น และให้คู่ฉบับและบรรดาสำเนา ภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสาร ที่ได้ทำซ้ำขึ้นจากหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ โดยการถ่ายสำเนา ถ่ายภาพ หรือบันทึกไว้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ให้ถือเป็นหลักฐานในการให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าทราบว่าเจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะให้ความยินยอมหรือไม่ก็ได้ และเมื่อให้ความยินยอมแล้ว เจ้าของข้อมูลจะแจ้งความประสงค์ไม่ให้ความยินยอมอีกต่อไปได้

  ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิต นำข้อมูลของข้าพเจ้าที่ได้รับจากบริษัทข้อมูลเครดิตเฉพาะส่วนที่ไม่สามารถระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุว่าเป็นข้าพเจ้าได้ ไปใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการจัดทำแบบจำลองด้านเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตกำหนดเท่านั้น และให้คู่ฉบับและบรรดาสำเนา ภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสาร ที่ได้ทำซ้ำขึ้นจากหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ โดยการถ่ายสำเนา ถ่ายภาพ หรือบันทึกไว้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ให้ถือเป็นหลักฐานในการให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าทราบว่าเจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะให้ความยินยอมหรือไม่ก็ได้ และเมื่อให้ความยินยอมแล้ว เจ้าของข้อมูลจะแจ้งความประสงค์ไม่ให้ความยินยอมอีกต่อไปได้

  หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร


ย้อนกลับ
ถัดไป