สมัครบัตรกดเงินสด
สมัครบัตรกดเงินสด

บริการโทรสั่งเงินโอนเขาบัญชี
(Easy Tele Cashing: ETC)

บริการโทรสั่งเงินโอนเข้าบัญชีบัตรกดเงินสด

ทานสามารถโทรสั่งเงินทางโทรศัพทไดงายๆ ดวยบริการโทรสั่งเงินโอนเขาบัญชี (Easy Tele Cashing: ETC) เพียงโทรศัพท เขามาที่ 0-2695-0000 กด 4

  • สะดวก สบาย สามารถรับเงินไดงายๆ

  • ฟรีคาธรรมเนียมในการโอนเงินเขาบัญชี

  • รวดเร็ว ทันใจ รับเงินไดใน 1 วันทำการ*

  • โอนเงินเขาบัญชีไดทุกธนาคาร (ยกเวนบัญชีธนาคารอาคารสงเคราะห)

* ทานจะไดรับเงินโอนเขาบัญชีภายใน 1 วันทำการ ในกรณีทำรายการแลวเสร็จ กอนเวลา 10.00 น. ในวันทำการ และในกรณีทำ รายการแลวเสร็จหลังเวลา 10.00 น.หรือวันหยุด ทานจะไดรับเงินโอนเขาบัญชีในวันทำการถัดไป

หมายเหตุ:

  • ยอดเบิกถอนเงินขั้นต่ำ สำหรับบริการโทรสั่งเงินโอนเขาบัญชี (Easy Tele Cashing: ETC) ตั้งแต 1,000 บาทขึ้นไป

  • ใชบริการไดทุกวัน ตั้งแตเวลา 06.30 - 23.00 น.