สมัครบัตรกดเงินสด

การขอเพิ่มวงเงิน

ขั้นตอนในการขอเพิ่มวงเงินบัตรกดเงิดสดยูเมะพลัส

ขั้นตอนในการขอเพิ่มวงเงิน

ท่านสามารถแจ้งขอเพิ่มวงเงินได้โดยการกรอกแบบฟอร์มขอเพิ่มวงเงิน โดยท่านสามารถติดต่อ ขอรับแบบฟอร์มได้ที่สาขายูเมะพลัส พร้อมทั้งยื่นหนังสือแสดงรายได้ ที่สาขายูเมะพลัส ทุกสาขา

เอกสารประกอบการพิจารณาการขอเพิ่มวงเงินบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส

เอกสารประกอบการพิจารณาการขอเพิ่มวงเงิน

 • ใบคำร้องสินเชื่อหมุนเวียน

 • บัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ ตัวจริง

 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ใช้ในกรณีลูกค้ายื่นเอกสารเป็นบัตรที่ไม่มีเลขที่บัตรประชาชนหรือวันเดือนปีเกิด)

 • เอกสารแสดงรายได้

  • รับเงินเดือนผ่านธนาคาร

   • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน ตัวจริง (ไม่เกิน 2 เดือน)

   • หน้าแรกสมุดบัญชีธนาคารและบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน ตัวจริง

  • รับเงินเดือนโดยไม่โอนผ่านธนาคาร

   • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน ตัวจริง (ไม่เกิน 2 เดือน)


กรุณาแสดงเอกสารฉบับจริงต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
หมายเหตุ :
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่คืนเอกสารประกอบการพิจารณาให้แก่ท่านไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ช่องทางการยื่นเอกสารขอเพิ่มวงเงินบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส

ช่องทางการยื่นเอกสารขอเพิ่มวงเงิน

 • สาขายูเมะพลัส ทุกสาขาทั่วประเทศ

 • เคาน์เตอร์บริการสินเชื่อผ่อนชำระของอีซี่บาย และ ยูเมะพลัส ทุกสาขาทั่วประเทศ

 • จุดรับสมัครบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส ทั่วประเทศ