สมัครบัตรกดเงินสด
สมัครบัตรกดเงินสด

บริการสั่งเงินผาน Umay+ Application
(Easy Mobile Cashing:EMC)

ทานสามารถทำรายการโอนเงินเขาบัญชีผาน Umay+ Application ไดงายๆ โดยทานจะไดรับเงินโอนเขาบัญชีภายใน 1 วันทำการ ในกรณีทำรายการแลวเสร็จกอนเวลา 10.00 น. ในวันทำการ และในกรณีทำรายการแลวเสร็จ หลังเวลา 10.00 น. หรือวันหยุด ทานจะไดรับเงินโอนเขาบัญชีในวันทำการถัดไป

ขั้นตอนการทำรายการ

 • เลือกสั่งเงินสดผานบริการ Easy Mobile Cashing

 • ระบบจะใหใสจำนวนเงินที่ตองการ กด ถัดไป

  • เลือกสั่งเงินสดผ่านบริการ Easy Mobile Cashing

  • ใส่จำนวนเงินที่ต้องการ

 • ระบบจะส่ง OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านให้ไว้กับบริษัทเพื่อให้ท่านกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันการทำรายการ

 • ตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันการทำรายการ

  • OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านให้ไว้กับบริษัทเพื่อให้ท่านกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันการทำรายการ

  • ตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันการทำรายการ

หมายเหตุ:

 • ยอดเบิกถอนเงินขั้นต่ำ สำหรับบริการสั่งเงินผ่าน Umay+ Application (Easy Mobile Cashing) ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป

 • ใช้บริการได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.30 - 23.00 น.
  บัญชีที่ใช้ในการโอนเงินต้องเป็นบัญชีของท่านเองเท่านั้น และต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่ท่านทำการยื่นสำเนาหน้าบัญชีพร้อมกับการยื่นเอกสารประกอบการสมัครบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส / บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ เท่านั้น (ยกเว้นบัญชีธนาคารอาคารสงเคราะห์)
  กรณีลูกค้าต้องการสั่งเงินผ่าน Umay+ Application กรุณาคลิ๊กเข้าสู่ระบบ